Hallituksen toimintaperiaatteet


Hallituksen toimintaperiaatteet ja -tavat

EtäKärppien hallituksen toimintaperiaatteina ovat vastuullisuus, demokraattisuus, läpinäkyvyys ja tehokkuus. Vastuullisesti toimiva hallitus hoitaa yhdistyksen hallinnon, talouden ja lailliset velvollisuudet moitteettomasti.

 •  Yhdistyksen ja sen hallituksen toimintaa sitovat yhdistyslaki ja muu lainsäädäntö, yhdistyksen säännöt ja yhdistyksen kokousten päätökset.
 •  Yhdistyksen kokous on valtuuttanut hallituksen toimimaan yhdistyksen hyväksi ja hallitus on toiminnastaan vastuussa yhdistyksen jäsenistölle.
 •  Koska EtäKärpät on rekisteröity yhdistys, eivät hallituksen jäsenet ole henkilökohtaisesti vastuussa yhdistyksen varoista, mikäli toiminta on ollut laillista.
 •  Hallituksen jäsen ja yhdistyksen toimihenkilö on kuitenkin velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän on toimessaan tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheuttanut yhdistykselle.
 •  Hallitus ilmoittaa PRH:lle nimenkirjoittajien ja sääntöjen muutokset.
 •  Hallitus huolehtii, että toimintasuunnitelmassa olevat asiat pannaan toimeen.
 •  Hallitus huolehtii, että yhdistyksen talous pysyy tasapainossa ja käyttää talousarviota ohjenuoranaan.
 •  Hallitus vastaa siitä, että verotukseen ja ennakkoperintärekisteriin liittyvät asiat ovat kunnossa.
 •  Kaikista menoista tulee olla tositteet ja hallituksen päätös pöytäkirjaan kirjattuna.

Demokraattisessa toimintaympäristössä valmisteluvaihe erotetaan päätöksenteosta ja kaikilla hallituksen jäsenillä on mahdollisuus osallistua päätöksentekoon.

 •  Päätökset tehdään vasta kokouksissa, kokoukset kutsutaan koolle riittävän ajoissa ja kaikkien on niistä tieto saatava.
 •  Pyritään valmistelemaan asiat ajoissa ennen kokousta.
 •  Hallituksen jäsenillä on oltava käytössään kaikki asiaan vaikuttava oleellinen tieto ajoissa ennen päätöksentekoa.
 •  Erilaiset näkökulmat, vastakommentit ja rakentava kritiikki ovat toivottavia ja niiden julkituomista rohkaistaan. Kaikkia on kuultava.
 •  Hallituksen jäsen voi halutessaan pyytää käsiteltävästä asiasta äänestystä ja äänestyksen tulos sekä eriävät mielipiteet kirjataan.
 •  Pyritään turvaamaan kaikkien hallituksen jäsenten yhtäläinen vaikutusmahdollisuus mm. kokousaika-, kokouspaikka-, matkakulu- tai teknisin ratkaisuin.

Läpinäkyvässä toimintaympäristössä jäsenille tiedotetaan kauden aikana hallituksen toiminnasta ja annetaan mahdollisuus vaikuttaa toimintaan.

 •  Yhdistyksen jäsenillä on halutessaan mahdollisuus seurata hallituksen kokouksia.
 •  Yhdistyksen jäsenet voivat lähettää ehdotuksia hallitukselle.
 •  Hallituksen kokouksista (järjestäytymiskokousta lukuun ottamatta) tiedotetaan ajoissa jäsenille tarkoitetulla foorumilla ja laitetaan ranskalaisilla viivoilla foorumin tiedotteeseen asiat mukaillen esityslistapohjaa.
 •  Hallitus pyrkii valitsemaan kokouksille paikan, johon myös jäsenten on helppo tulla.
 •  Hallitus julkaisee kokouksissa tehdyt päätökset foorumilla.

Tehokkaassa toimintaympäristössä vastuu toiminnasta jakautuu tasaisesti ja apuna käytetään kuhunkin tehtävään parhaiten soveltuvia hallinnollisia ja teknisiä työkaluja.

 •  Hallitus jakaa toimintaan liittyvät tehtävät vastuualueittain sovituille luottamushenkilöille.
 •  Luottamushenkilöt vastaavat tehtävien valmisteluista ja toteutuksesta, mutta eivät tee päätöksiä eivätkä toteuta tapahtumia yksin.
 •  Hallitus ja luottamushenkilöt voivat tarvittaessa koota työryhmiä, joissa keskitytään johonkin osa-alueeseen tarkemmin.
 •  Hallitus käyttää kokouksissaan pysyvää esityslistapohjaa, jotta kaikki toiminnan osa-alueet tulee käsiteltyä joka kokouksessa.
 •  Seuraavan kokouksen esityslista avataan heti edellisen kokouksen jälkeen. Hallituksen jäsenet kirjaavat sinne käsiteltäviksi haluamansa asiat viimeistään 3 päivää ennen kokousta.
 •  Seuraavan kokouksen aika päätetään edellisen kokouksen lopuksi. Puheenjohtaja vastaa kokousten välillä mahdollisista muutoksista.
 •  Hallituksen kokouspöytäkirjoihin kirjataan päätösten lisäksi muistiotyylisesti perusteluita, valmistelujen vaiheita ja toteutusraportteja.
 •  Pöytäkirjoihin laitetaan liitteiksi ainakin yhteistyökumppanien kanssa tehdyt sopimukset, yhdistyksen nimissä jätetyt hakemukset, hallituksen esitykset yleiskokouksille ja posti valikoidusti.
 •  Sihteeri tekee pöytäkirjat valmiiksi mahdollisimman pian kokouksen jälkeen ja jakaa ne googledocsissa hallituksen jäsenille esitarkastettaviksi.
 •  Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan virallisesti aina seuraavassa kokouksessa.
 •  Hallitus käyttää toiminnassaan hallituskansiota, johon on kerätty ohjeita toiminnan eri osa-alueilta ja pitää kansiossa olevat tiedot ajantasalla.
 •  Hallitus pitää yllä listoja mm. keskeneräisistä tehtävistä ja omaisuudesta hallitusfoorumilla.
 •  Hallitus tutustuu edellisvuosien yhdistyksen ja hallitusten kokousten pöytäkirjoihin liitteineen.
 •  Hallitus käyttää toiminnan valmisteluun ja raportointiin apunaan hallitusfoorumia ja muita tarkoitukseen soveltuvia teknisiä välineitä.