Hallituksen toimintaperiaatteet

Hallituksen toimintaperiaatteet ja -tavat

EtäKärppien hallituksen toimintaperiaatteina ovat vastuullisuus, demokraattisuus, läpinäkyvyys ja tehokkuus. Vastuullisesti toimiva hallitus hoitaa yhdistyksen hallinnon, talouden ja lailliset velvollisuudet moitteettomasti.

 • Yhdistyksen ja sen hallituksen toimintaa sitovat yhdistyslaki ja muu lainsäädäntö, yhdistyksen säännöt ja yhdistyksen kokousten päätökset.
 • Yhdistyksen kokous on valtuuttanut hallituksen toimimaan yhdistyksen hyväksi ja hallitus on toiminnastaan vastuussa yhdistyksen jäsenistölle.
 • Koska EtäKärpät on rekisteröity yhdistys, eivät hallituksen jäsenet ole henkilökohtaisesti vastuussa yhdistyksen varoista, mikäli toiminta on ollut laillista.
 • Hallituksen jäsen ja yhdistyksen toimihenkilö on kuitenkin velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän on toimessaan tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheuttanut yhdistykselle.
 • Hallitus ilmoittaa PRH:lle nimenkirjoittajien ja sääntöjen muutokset.
 • Hallitus huolehtii, että toimintasuunnitelmassa olevat asiat pannaan toimeen.
 • Hallitus huolehtii, että yhdistyksen talous pysyy tasapainossa ja käyttää talousarviota ohjenuoranaan.
 • Hallitus vastaa siitä, että verotukseen ja ennakkoperintärekisteriin liittyvät asiat ovat kunnossa.
 • Kaikista menoista tulee olla tositteet ja hallituksen päätös pöytäkirjaan kirjattuna.

Demokraattisessa toimintaympäristössä valmisteluvaihe erotetaan päätöksenteosta ja kaikilla hallituksen jäsenillä on mahdollisuus osallistua päätöksentekoon.

 • Päätökset tehdään vasta kokouksissa, kokoukset kutsutaan koolle riittävän ajoissa ja kaikkien on niistä tieto saatava.
 • Pyritään valmistelemaan asiat ajoissa ennen kokousta.
 • Hallituksen jäsenillä on oltava käytössään kaikki asiaan vaikuttava oleellinen tieto ajoissa ennen päätöksentekoa.
 • Erilaiset näkökulmat, vastakommentit ja rakentava kritiikki ovat toivottavia ja niiden julkituomista rohkaistaan. Kaikkia on kuultava.
 • Hallituksen jäsen voi halutessaan pyytää käsiteltävästä asiasta äänestystä ja äänestyksen tulos sekä eriävät mielipiteet kirjataan.
 • Pyritään turvaamaan kaikkien hallituksen jäsenten yhtäläinen vaikutusmahdollisuus mm. kokousaika-, kokouspaikka-, matkakulu- tai teknisin ratkaisuin.

Läpinäkyvässä toimintaympäristössä jäsenille tiedotetaan kauden aikana hallituksen toiminnasta ja annetaan mahdollisuus vaikuttaa toimintaan.

 • Yhdistyksen jäsenillä on halutessaan mahdollisuus seurata hallituksen kokouksia.
 • Yhdistyksen jäsenet voivat lähettää ehdotuksia hallitukselle.
 • Hallituksen kokouksista (järjestäytymiskokousta lukuun ottamatta) tiedotetaan ajoissa jäsenille tarkoitetulla foorumilla ja laitetaan ranskalaisilla viivoilla foorumin tiedotteeseen asiat mukaillen esityslistapohjaa.
 • Hallitus pyrkii valitsemaan kokouksille paikan, johon myös jäsenten on helppo tulla.
 • Hallitus julkaisee kokouksissa tehdyt päätökset foorumilla.

Tehokkaassa toimintaympäristössä vastuu toiminnasta jakautuu tasaisesti ja apuna käytetään kuhunkin tehtävään parhaiten soveltuvia hallinnollisia ja teknisiä työkaluja.

 • Hallitus jakaa toimintaan liittyvät tehtävät vastuualueittain sovituille luottamushenkilöille.
 • Luottamushenkilöt vastaavat tehtävien valmisteluista ja toteutuksesta, mutta eivät tee päätöksiä eivätkä toteuta tapahtumia yksin.
 • Hallitus ja luottamushenkilöt voivat tarvittaessa koota työryhmiä, joissa keskitytään johonkin osa-alueeseen tarkemmin.
 • Hallitus käyttää kokouksissaan pysyvää esityslistapohjaa, jotta kaikki toiminnan osa-alueet tulee käsiteltyä joka kokouksessa.
 • Seuraavan kokouksen esityslista avataan heti edellisen kokouksen jälkeen. Hallituksen jäsenet kirjaavat sinne käsiteltäviksi haluamansa asiat viimeistään 3 päivää ennen kokousta.
 • Seuraavan kokouksen aika päätetään edellisen kokouksen lopuksi. Puheenjohtaja vastaa kokousten välillä mahdollisista muutoksista.
 • Hallituksen kokouspöytäkirjoihin kirjataan päätösten lisäksi muistiotyylisesti perusteluita, valmistelujen vaiheita ja toteutusraportteja.
 • Pöytäkirjoihin laitetaan liitteiksi ainakin yhteistyökumppanien kanssa tehdyt sopimukset, yhdistyksen nimissä jätetyt hakemukset, hallituksen esitykset yleiskokouksille ja posti valikoidusti.
 • Sihteeri tekee pöytäkirjat valmiiksi mahdollisimman pian kokouksen jälkeen ja jakaa ne googledocsissa hallituksen jäsenille esitarkastettaviksi.
 • Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan virallisesti aina seuraavassa kokouksessa.
 • Hallitus käyttää toiminnassaan hallituskansiota, johon on kerätty ohjeita toiminnan eri osa-alueilta ja pitää kansiossa olevat tiedot ajantasalla.
 • Hallitus pitää yllä listoja mm. keskeneräisistä tehtävistä ja omaisuudesta hallitusfoorumilla.
 • Hallitus tutustuu edellisvuosien yhdistyksen ja hallitusten kokousten pöytäkirjoihin liitteineen.
 • Hallitus käyttää toiminnan valmisteluun ja raportointiin apunaan hallitusfoorumia ja muita tarkoitukseen soveltuvia teknisiä välineitä.